Obchodní podmínky

pro prodej zboží a zhotovování díla společností Rychlý TOM, s. r.o. které ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy uzavírané obchodní společností Rychlý TOM, s. r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

 1. Veškeré obchody společnosti Rychlý TOM, s.r.o. se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP"), které jsou nedílnou součástí veškerých smluv, nabídek a potvrzení objednávek ze strany obchodní společnosti Rychlý TOM, s.r.o. (jako prodávajícího či zhotovitele - dále jako „Dodavatel"), pokud není ve smlouvě mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
 2. VOP také upravují práva a povinnosti Dodavatele a kupujícího či objednatele (dále jako „Objednatel") při dodávání Dodavatelem zhotovených výřezů a obrobených materiálů Objednateli podle jeho zadání, a to jak z materiálů Dodavatele, tak i z materiálů poskytnutých Objednatelem.
 3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Dodavatele na adrese www.rychlytom.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto podmínek.
 4. Veškeré vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem, které nejsou ve smlouvě či VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

II. ROZSAH DODÁVEK ZBOŽÍ ČI DÍLA:

 1. Rozsah dodávek zboží či díla (pracovních výkonů) Dodavatele určuje oboustranná písemná smlouva, která může být uzavřena i formou:
  a) písemné nabídky vystavené Dodavatelem a písemně potvrzené Objednatelem (kterým se v případě kupní smlouvy rozumí kupující),
  b) ústní či písemné (i faxové či e-mailové) objednávky vystavené Objednatelem a písemně potvrzené (akceptované) Dodavatelem.
 2. Změny rozsahu dodávek či díla musí být učiněny v písemné formě. Písemná forma je dodržena:
  a) v případě veškerých listin podepsaných odesílatelem a doručených prostřednictvím poštovního přepravce nebo jiného doručovatele;
  b) v případě e-mailových zpráv, pokud tyto zprávy budou obsahovat elektronický podpis odesílatele založený na kvalifikovaném podpisovém certifikátu dle platných právních předpisů;
  c) v případě faxových zpráv či e-mailových zpráv bez elektronického podpisu, pokud tyto zprávy budou potvrzeny listinou podepsanou odesílatelem a doručenou druhé straně prostřednictvím poštovního přepravce nebo jiného doručovatele nejpozději ve lhůtě deseti kalendářních dnů od doručení faxové či e-mailové zprávy.
 3. Jakákoliv ujednání obsažená v předchozí korespondenci mezi stranami nebo v předchozím ústním jednání se stanou neplatnými okamžikem uzavření smlouvy podle čl. II. odst. 1 VOP.
 4. Objednávka ve smyslu ustanovení čl. II. odstavce 1 písm. b) VOP musí obsahovat minimálně:
  a) Identifikační údaje Objednatele, tj. zejména jméno, název či obchodní firmu, sídlo, bydliště či místo podnikání, identifikační číslo, rodné číslo a daňové identifikační číslo, kontakt na objednatele (telefon, fax, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za Objednatele jednat.
  b) Požadovaný rozsah dodávek zboží či díla.
  c) Cena požadovaných dodávek zboží či díla a způsob úhrady ceny.
  d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží bude Objednatelem převzaté v závodě výrobce).
  e) Termín dodávky zboží či díla.
  Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti podle předchozího ustanovení, je ze strany Dodavatele považována za neúplnou a Dodavatel se pokusí kontaktovat Objednatele a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění či doplnění.
 5. V případě, že Dodavatel není schopen objednávku vystavenou Objednatelem akceptovat, pokusí se kontaktovat Objednatele a sdělit mu důvody, pro které není jeho objednávka akceptovatelná, a sdělit mu podmínky, za kterých by jeho objednávka byla ze strany Dodavatele akceptovatelná. V případě, že Objednatel bude s podmínkami, za kterých je Dodavatel ochoten objednávku akceptovat, souhlasit, je povinen vystavit vůči Dodavateli novou objednávku v souladu s jím sdělenými podmínkami.

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI:

 1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli zboží určené ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 VOP a převést na Objednatele jakožto kupujícího vlastnické právo či provést pro Objednatele dílo určené ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 VOP.
 2. Objednatel se zavazuje Dodavateli za dodané zboží či za provedené dílo zaplatit cenu ve výši stanovené ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 VOP.

IV. CENA DODÁVKY ZBOŽÍ ČI DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 1. Výše ceny dodávky zboží či díla je stanovena smlouvou uzavřenou podle čl. II, odstavce 1 VOP.
 2. Sjednaná cena bude vyúčtována včetně DPH ve výši odpovídající platným právním předpisům.
 3. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, jsou ceny stanoveny na obchodní paritě EXW provozovny Dodavatele - INCOTERMS 2000, bez obalu.
 4. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad dle skutečně dodaného množství zboží či díla.
 5. Objednatel je povinen zaplatit cenu na základě daňového dokladu (dále jen „faktura") vystavené Dodavatelem. Splatnost je určena ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 VOP a v případě, že tak není ujednáno, je faktura v případě platby v hotovosti splatná při dodání zboží či díla, v ostatních případech je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.
 6. Dnem úhrady ceny je den připsání peněžních prostředků na účet Dodavatele.
 7. Nezaplacení ceny Objednatelem řádně a včas je podstatným porušením smlouvy.
 8. Dodavatel je oprávněn žádat zaplacení zálohy ceny dodávky zboží či díla až do výše 90 % ceny s DPH. Pro tyto účely je povinen vystavit zálohovou fakturu(y).
 9. Způsob úhrady ceny je stanoven ve smlouvě uzavřené podle čl. II, odstavce 1 VOP. Pro případ, že smlouva neobsahuje způsob úhrady ceny, je Objednatel povinen zaplatit cenu:
  a) platbou v hotovosti při dodání zboží či díla na základě vystavené faktury,
  b) či za podmínky souhlasu Dodavatele bezhotovostně na účet Dodavatele ve lhůtě splatnosti stanovené na faktuře Dodavatele.
 10. Při bezhotovostní platbě do 1.000,-- Kč (bez DPH) je k ceně připočítáván manipulační poplatek ve výši 150,-- Kč za každou vystavenou fakturu.
 11. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli v případě prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury úrok z prodlení v zákonné výši. Tím nejsou dotčeny jiné nároky Dodavatele, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.
 12. Objednatel není oprávněn zadržovat cenu dodávky zboží či díla, popřípadě její část. Objednatel není oprávněn si jednostranně započítat proti pohledávce Dodavatele z titulu na zaplacení ceny dodávky zboží či díla svou pohledávku za Dodavatelem.
 13. Dodavatel je oprávněn započíst na jakoukoliv Objednatelem poskytnutou platbu svoji existující pohledávku vůči Objednateli, a to i doposud nesplatnou.
 14. Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku či pozastavit dodání zboží či díla Objednateli, který je v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Dodavateli.

V. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA:

 1. Zboží či dílo zůstává ve vlastnictví Dodavatele až do splnění všech příslušných nároků, které mu vůči objednateli vyplývají ze smluvního vztahu, a to zejména platebních podmínek. Do nabytí vlastnického práva ke zboží není Objednatel oprávněn se zbožím jakkoliv disponovat, tj. zřídit k němu zástavu či jej zcizit.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ:

 1. Místem plnění se rozumí provozovna Dodavatele (EXW provozovny Dodavatele - INCOTERMS 2000, bez obalu), pokud nebude mezi Dodavatelem a Objednatelem smlouvou podle čl. II. odst. 1 VOP ujednáno jinak.
 2. Objednatel je povinen na výzvu Dodavatele dodávku zboží či dílo vyzvednout a protokolárně převzít od Dodavatele v jeho provozovně.
 3. Objednatel nese náklady na balení a dopravu dodávky zboží či díla. Dodavatel je povinen zajistit obaly a dopravu dodávky zboží či díla pouze v případě, že tak bude smlouvou podle čl. II. odst. 1 VOP ujednáno a že se Objednatel zaváže za obaly a dopravu zaplatit smluvní cenu.

VII. LHŮTA DODÁVKY ZBOŽÍ ČI DÍLA:

 1. Pro lhůtu dodávek zboží nebo díla Dodavatele je určující oboustranná smlouva ve smyslu článku II. odstavce 1 těchto podmínek. Předpokladem pro dodržení lhůty je včasné dodání všech podkladů, příslušných povolení, včasných objasnění, schválení plánů, dodržování dohodnutých platebních podmínek a další nutné součinnosti či jiné povinnosti Objednatele.
 2. Nejsou-li tyto předpoklady včas splněny, potom je lhůta přiměřeně prodloužena, resp. má Dodavatel právo odstoupit od smlouvy a Objednavatel je povinen zaplatit Dodavateli vzniklé vícenáklady.
 3. Lhůta dodávky zboží či díla platí jako dodržená, pokud je zboží či dílo vyzvednuto v dodací lhůtě nebo lhůtě plnění, resp. Dodavatel oznámí, že dodávka či dílo je připraveno k vyzvednutí. Jestliže se dodávka opozdí z důvodů způsobených Objednavatelem, pak platí lhůta jako dodržená při oznámení o připravenosti k vyzvednutí během dohodnuté lhůty.
 4. Je-li nedodržení lhůty dodávek zboží nebo díla prokazatelně způsobeno vyšší mocí (za vyšší moc je považována např. - mobilizace, válka, vzpoura, stávka, výluka, neudělení vývozního povolení v zemi výrobce či dodavatele, zákaz plnění podle všeobecně platných právních předpisů či interních předpisů výrobce či dodavatele, nebo vznik jiných nepředvídatelných překážek), pak je lhůta přiměřeně prodloužena. Bude-li lhůta dodatečně změněna, pak platí nová dodací lhůta. Tato může být prodloužena o dobu k provedení nutných změn.
 5. Je-li nedodržení lhůty způsobeno jiným důvodem než některým z těch, které jsou uvedeny v odst. VII. 4, může Objednatel - pokud věrohodně prokáže, že mu na základě zpoždění vznikla škoda - vyžadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % ročně z ceny oné části dodávky zboží nebo díla, která byla dodána nebo zhotovena opožděně, resp. nemohl být kvůli opožděnému zhotovení jednotlivých příslušných předmětů účelně použit. Smluvní pokuta slouží jako paušální náhrada škody způsobené porušením povinnosti, s níž je svázána.
 6. Objednatel může vyžadovat smluvní pokutu jako odškodnění za prodlení pouze za období počínající prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění.
 7. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli v případě prodlení s převzetím dodávky zboží či díla, k jehož převzetí Dodavatel Objednatele vyzval, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Otázka zavinění Objednatele při porušení povinnosti převzít řádně a včas dílo nemá vliv na jeho závazek uhradit smluvní pokutu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti ze strany Objednatele, a to náhrady škody v celé výši.
 8. V případě, že je cena či její část hrazena na základě zálohové faktury vystavené po uzavření smlouvy, není Dodavatel povinen plnit do doby uhrazení celé účtované částky na svůj účet. Po tuto dobu není v prodlení s plněním své povinnosti, a jestliže byla záloha uhrazena po splatnosti zálohové faktury, prodlužuje se termín dodání o počet dní, po které byl Objednatel v prodlení s úhradou zálohy.

VIII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ ČI NA DÍLE:

 1. Veškeré nebezpečí škody na zboží či na díle přechází na Objednatele v okamžiku, kdy byla dodávka zboží či díla splněna, tj. dnem doručení výzvy Dodavatele podle čl. VI., odst. 2 těchto podmínek.
 2. Riziko vlastníka přechází na Objednatele takto:
  a) u dodávky zboží či díla, jež má být baleno a dopraveno Dodavatelem dnem odeslání. Balení musí být provedeno pečlivě. Na základě požadavku Objednatele zajistí Dodavatel odeslání a pojistí dodávku zboží či díla proti škodě způsobené poškozením, škodě vzniklé při dopravě.
  b) pokud je vyzvednutí či zaslání dodávky zboží či díla opožděno na základě požadavku Objednatele, dnem doručení žádosti Objednatele o opoždění vyzvednutí či zaslání dodávky zboží či díla.

IX. PŘEVZETÍ DODÁVKY ZBOŽÍ ČI DÍLA:

 1. Objednatel je povinen převzít zboží či dílo, i když vykazuje vady, které nebrání jeho užívání.
 2. Převzetí dodávky zboží či díla bude Dodavateli Objednatelem písemně potvrzeno na protokolu o dodání.
 3. Objednatel se zavazuje převzít dílo dodané před i po sjednaném termínu dodání díla.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY:

 1. Dodavatel je povinen během zhotovování díla neprodleně informovat Objednatele o skutečnosti, že Objednatelem poskytnutý materiál za účelem zhotovení díla Dodavatelem nedosahuje požadované kvality či vykazuje jiné vady, které by mohly mít vliv na kvalitu díla. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od oznámení této skutečnosti Dodavatelem rozhodnout, zda se má pokračovat ve zhotovování díla z tohoto materiálu či nikoliv. V případě, že Objednatel v této lhůtě neoznámí Dodavateli toto rozhodnutí, má se za to, že Objednatel souhlasí se zhotovením díla z tohoto materiálu. V takovém případě Dodavatel není odpovědný za vady dodávky zboží či díla, které vznikly v důsledku dodání nekvalitního materiálu Objednatelem ke zpracování. Po dobu od oznámení skutečnosti podle tohoto odstavce do rozhodnutí Objednatele, popř. do marného uplynutí lhůty pro rozhodnutí Objednatele, je Dodavatel povinen zdržet se jakékoliv práce na díle a o tuto dobu se prodlužuje lhůta dodávky díla.
 2. Oznámení vad dodaného zboží a díla je Objednatel povinen učinit písemně. Součástí reklamace musí být doklady o důvodnosti uplatnění vad dodaného zboží či díla, přesná identifikace dodávky zboží či díla (dodací list, faktura apod.) a zvolený nárok plynoucí ze zjištěné vady.
 3. Objednatel se zavazuje oznámit Dodavateli veškeré vady zboží či díla v přiměřené době, a to nejpozději ve lhůtě 24 hodin od dodání zboží či díla v případě zjevných vad, nebo 7 dnů od zjištění vady v případě skrytých vad. Oznámení vad musí být ve lhůtě podle předcházející věty prokazatelně doručeno Dodavateli. Neučiní-li Objednatel oznámení o vadách včas, je Dodavatel zproštěn odpovědnosti za vady dodaného zboží či díla.
 4. Dodavatel neodpovídá za vady:
  a) způsobené užíváním zboží či díla v rozporu s návodem výrobce, v rozporu s pokyny výrobce či zhotovitele nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání zboží či díla;
  b) způsobené v důsledku vnějších příčin nebo zásahu třetí osoby po přechodu nebezpečí škody na zboží či díle;
  c) vzniklé v důsledku montáže, demontáže, opravy, úpravy či jiného pozměnění, je-li takto se zbožím či dílem nakládáno bez požadovaného vědomí či souhlasu Dodavatele nebo neoprávněnou třetí osobou nebo v rozporu s návodem k montáži anebo v rozporu s pokyny Dodavatele;
  d) způsobené v důsledku volby nevhodné dopravy nebo v důsledku dopravcem vadně provedené dopravy;
  e) neoznámené řádně a včas Dodavateli nebo způsobené v důsledku pozdního nebo nikoliv řádného oznámení vady Objednatelem Dodavateli;
  f) způsobené úmyslně.
 5. Předpokladem vyřízení reklamace Dodavatelem je, že Objednatel splnil veškeré jemu náležící povinnosti, mimo jiné pak dohodnuté platební podmínky podle smlouvy či podle těchto podmínek.
 6. K odstranění vad poskytne Objednatel Dodavateli příležitost a potřebný čas. Nesplní-li Objednatel tuto podmínku, ztrácí nárok na uplatnění záruk za vady a reklamace a záruka v tomto případě zaniká. Objednatel nesmí po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu Dodavatele se zbožím, kterého se reklamace týká, disponovat, jinak záruka zaniká.
 7. Dodavatel je oprávněn postoupit reklamaci svému dodavateli (případně výrobci reklamovaného zboží), který posoudí důvodnost reklamace a v případě, že ji shledá oprávněnou, stanoví formu náhrady. Je-li reklamace nedůvodná, hradí náklady s ní spojené Objednatel. Je-li reklamace důvodná, hradí náklady s ní spojené Dodavatel, případně subdodavatel či výrobce.
 8. Pokud uplyne Dodavatelem stanovená dodatečná lhůta pro vyřízení reklamace, aniž dojde k odstraňování nedostatků, bude dohodnut vzájemně další postup.
 9. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které byly způsobeny po dni přechodu rizika neodborným nebo nedbalým zacházením, přehnanými požadavky, nevhodnými provozními prostředky, závadnými stavebními pracemi, nevhodnou základovou půdou nebo takovými chemickými či elektrochemickými vlivy, na které nebyl Dodavatel upozorněn a které se běžně nevyskytují. Tyto okolnosti je Dodavatel oprávněn prověřit.
 10. V případě zásahu Objednatele či třetí osoby neodbornými zákroky nebo úpravnými pracemi ztrácí Objednatel nároky ze záruky a nese následky z toho plynoucí.
 11. Dodavatel se zavazuje v případě, že uzná oprávněnost reklamace:
  a) zjištěné vady ve lhůtě tří měsíců od uplatnění reklamace odstranit, pokud se jedná o vady odstranitelné,
  b) dodat chybějící zboží či části díla ve lhůtě šesti měsíců od uplatnění reklamace,
  c) poskytnout slevu z ceny dodávky zboží či díla do tří měsíců od uplatnění reklamace, v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou,
  Odstoupit od smlouvy z důvodu neodstranitelných vad dodávky zboží či díla je možno jen po vzájemné dohodě Dodavatele a Objednatele.
 12. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace Objednatelem do dne vyřízení reklamace způsobem uvedeným v čl. X., odst. 11 VOP.
 13. Vyloučeny jsou další nároky Objednavatele vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti za vady, zejména pak nárok na náhradu škod, které nevznikly na samotném předmětu dodávky. To však neplatí v případech stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů.

XI. ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ:

 1. Změna smlouvy podle čl. II, odst. 1 VOP je možná pouze způsobem uvedeným v čl. II. odst. 1 VOP.
 2. Pokud by došlo ze strany Objednatele k sistaci dodávky tj. k dočasnému zastavení dodávky zboží či díla, je Dodavatel povinen této sistaci vyhovět, avšak Objednatel je povinen uhradit a převzít veškeré smluvně zajištěné dodávky pro zboží či dílo a převzít a uhradit rozpracovanou část dodávky. V případě dočasného zastavení dodávky zboží či díla Objednatelem se původní termíny posouvají o dvojnásobek doby sistace. Trvá-li dočasné zastavení dodávky více než 14 dnů, je Dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení Objednatele s plněním jeho závazku zaplatit jakoukoli část ceny dodávky zboží či díla po dobu delší než 20 dní od data splatnosti faktury nebo zálohové faktury. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného projevu vůle Dodavatele Objednateli.
 4. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek Objednatele podán insolvenční návrh nebo byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Objednatele má Dodavatel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.
 6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY:

 1. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli v případě prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury, a to i částečném, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Otázka zavinění Objednatele při porušení povinnosti zaplatit řádně a včas vyúčtovanou částku nemá vliv na jeho závazek zaplatit smluvní pokutu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti ze strany Objednatele, a to náhrady škody v celé výši.
 2. Objednatel se pro případ odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3. VOP zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové sjednané ceny díla s DPH. Otázka zavinění Objednatele při porušení povinnosti uhradit řádně a včas vyúčtovanou částku nemá vliv na jeho závazek zaplatit smluvní pokutu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti ze strany Objednatele, a to náhrady škody v celé výši. Škodami, které mohou Dodavateli vzniknout v důsledku porušení povinností ze strany Objednatele a následného odstoupení od smlouvy, jsou především náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením smlouvy, náklady v souvislosti se zajištěním výroby částí díla, náklady dopravy částí zboží či díla na místo dodání a zpětné dopravy, ušlý zisk Dodavatele způsobený nedodáním zboží či nerealizováním díla, smluvní sankce za neplnění závazků Dodavatele vůči třetím osobám v důsledku nedodání zboží či nerealizování díla, náklady spojené s vymáháním pohledávek vzniklých odstoupením od této smlouvy vůči Objednateli.

XIII. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI:

 1. Pokud nebude ujednáno jinak, je Dodavatel povinen vrátit Objednateli zbytky zpracovaného materiálu Objednatele, který Dodavatel použil na zhotovení díla. Objednatel je povinen zbytky převzít.
 2. Pokud nebude ujednáno jinak, není Dodavatel povinen vrátit Objednateli projektovou dokumentaci (výkresovou dokumentaci) a je povinen tuto skartovat.
 3. Objednatel je povinen upozornit Dodavatele na skutečnost, že jím dodaný materiál pro realizací díla obsahuje látky či vlastnosti nebezpečné pro zdraví člověka nebo že materiál obsahuje nebezpečné látky. Dále je povinen upozornit Dodavatele na speciální pokyny pro hasební zásah, pro zacházení a skladování a pro odstraňování látek či jejich zbytků. V případě, že se jedná o nebezpečné látky, je Objednatel povinen výslovně upozornit Dodavatele na tuto skutečnost a i bez vyzvání mu předložit bezpečnostní listy těchto materiálů.

XIV. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ:

 1. VOP nabyly účinnosti dne 02. 04. 2013
 2. VOP se stávají nedílnou součástí smlouvy podle čl. II. odst. 1 těchto podmínek.

 • Green-line
 • Jet-line
 • blueline
 • chmeleon_kamen
 • kotva
 • motylci
 • podkova
 • redline-01
 • redline-02

Drahotuše

 • řezání vodním paprskem

Rychlý TOM, s.r.o.
Rybářská ulice
753 61 Drahotuše

+420 602 605 032

 
 

Hradec Králové

 • Vedení společnosti
 • výroba CNC stolů pro řezání vodním paprskem
 • řezání vodním paprskem

Rychlý TOM, s.r.o.
Výrava 80
503 03 Smiřice

+420 602 119 137

 

thumb mapa

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.